Trái phiếu chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi (Convertible Bond) là loại trái phiếu mà người nắm giữ có thể chuyển đổi thành một số lượng cổ phiếu phổ thông cụ thể của công ty phát hành hoặc một lượng tiền mặt có giá trị tương đương.

Đặc điểm cơ bản của trái phiếu chuyển đổi là lãi suất cố định, thường thấp hơn lãi suất của trái phiếu thông thường. tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi sang cổ phiếu được xác định tại thời điểm phát hành và chỉ thay đổi khi công ty phát sinh chia, tách hoặc gộp cổ phần.

1. Điều kiện để phát hành trái phiếu chuyển đổi

 • Chủ thể phát hành: Công ty cổ phần được thành lập hợp pháp thông qua giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ pháp lý khác có giá trị tương đương
 • Thời gian hoạt động: Công ty có thời gian hoạt động tối thiểu 1 năm kể từ ngày thành lập được ghi trên giấy chứng nhận giấy đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp công ty được chuyển đổi và tổ chức lại thì thời gian hoạt động được tính từ ngày chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi.
 • Điều kiện về tài chính: Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chuyển đổi cần có báo cáo tài chính năm trước liền kề với năm phát hành và báo cáo này được tổ chức kiểm toán tiến hành kiểm toán theo quy định.
 • Số lượng nhà đầu tư: Doanh nghiệp cần xác định được số lượng và tuân thủ giới hạn số lượng nhà đầu tư tham gia giao dịch trái phiếu.
 • Doanh nghiệp phải xây dựng được phương án phát hành và phương án này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận
 • Doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán cả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư mua trái phiếu trong vòng 3 năm liên tục trước khi có đợt phát hành sau (nếu có).
 • Trong trường hợp trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông, doanh nghiệp phải đáp ứng đúng theo quy định về tỷ lệ chuyển đổi và hạn chuyển đổi.
 • Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau tối thiểu 6 tháng.
 • Trái phiếu chuyển đổi không được chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ đợt phát hành trừ trường hợp có quy định khác.

2. Ưu, nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

Ưu điểm

         a) Đối với Công ty phát hành

 • Giúp cho công ty huy động nguồn vốn phục vụ các kế hoạch kinh doanh.
 • Lãi suất của trái phiếu chuyển đổi thường nhỏ hơn trái phiếu thường nên giúp cho công ty giảm được chi phí lãi vay
 • Khi các nhà đầu tư thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông có thể giúp cải thiện cấu trúc vốn của công ty tốt hơn.
  b) Đối với nhà đầu tư
 • Giúp cho nhà đầu tư hưởng được một lãi suất cố định nhưng chịu rủi ro thấp hơn cổ phiếu khi chưa thực hiện chuyển đổi.
 • Trong trường hợp giá cổ phiếu của công ty tăng lên thì nhà đầu tư được hưởng lợi nhiều hơn khi thực hiện chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông.

Nhược điểm

     a) Đối với nhà phát hành

 • Khi người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi quyết định chuyển đổi sang cổ phiếu khiến cho công ty rơi vào trạng thái bị động trong việc tổ chức, cơ cấu nguồn vốn.
 • Khi nhà đầu tư chuyển đổi sang cổ phiếu thì chính thức trở thành cổ đông của công ty, làm số lượng cổ đông của công ty tăng lên, pha loãng quyền sở hữu và kiểm soát của công ty so với cổ đông sở hữu.
 • So với trái phiếu thường thì trái phiếu chuyển đổi còn có bất lợi hơn cho công ty ở chỗ: chi phí lãi vay từ trái phiếu thông thường được tính là chi phí được trừ trước khi tính lợi nhuận sau thuế, còn khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thì khoản phải trả cho người nắm giữ sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế của công ty. Từ đó sẽ làm tăng thu nhập chịu thuế và tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty.
  b) Đối với nhà đầu tư
 • Khi chưa chuyển đổi thành cổ phiếu thì nhà đầu tư chỉ được hưởng lãi vay với lãi suất thường sẽ thấp hơn lãi suất của trái phiếu thường. Từ đó làm giảm lợi ích của nhà đầu tư.
 • Khi chuyển đổi thành cổ phiếu mà công ty lại kinh doanh không hiệu quả, có thể bị lỗ thì nhà đầu tư sẽ không được chia cổ tức, cũng làm giảm lợi ích của nhà đầu tư.

3. Định giá trái phiếu chuyển đổi

      Việc định giá trái phiếu chuyển đổi cần dựa trên cơ sở là giá trị trái phiếu và quyền mua cổ phiếu, được xác định bởi công thức sau:

Giá trái phiếu chuyển đổi = Giá trị trái phiếu + Giá trị quyền chuyển đổi

Trong đó:

 • Giá trị trái phiếu: là giá trị hiện tại của dòng tiền khi thanh toán gốc lẫn lãi của trái phiếu trong suốt kỳ hạn (được xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền)
 • Giá trị quyền chuyển đổi: phụ thuộc vào giá của cổ phiếu của công ty, thời hạn được thực hiện quyền chuyển đổi và mức lãi suất thị trường.

Trên đây là bài viết phân tích trái phiếu chuyển đổi, đặc điểm và phân loại trái phiếu mà vnstockmarket.com đã tìm hiểu, mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp cho nhà đầu tư hiểu thêm về loại trái phiếu này, từ đó đưa ra được các quyết định đầu tư cho riêng mình.

Công Hưng

Similar Posts