Ngày 11/07/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bibica (HOSEBBC).

Theo đó, BBC bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin (CBTT) đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2020.

Công ty không công bố trên hệ thống CBTT của UBCKNN và công bố không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế (LNST) tại Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán, Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Giải trình chênh lệch LNST từ 5% trở lên trước và sau soát xét tại BCTC bán niên 2021 hợp nhất, Giải trình thay đổi LNST từ 10% trở lên tại BCTC bán niên riêng và hợp nhất 2021, CBTT về ký hợp đồng kiểm toán 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 200630/2020/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 210107/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021.

Đồng thời, Công ty công bố không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HOSE tài liệu giải trình LNST quý 2/2020.

Song song đó, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng vì CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 không trình bày về các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty như: Bibica Miền Đông, Bibica Miền Tây, Bibica Hà Nội, CTCP Thực phẩm PAN,… và trình bày không đầy đủ chính xác về các thông tin cuộc họp ĐHĐCĐ trong kỳ báo cáo năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020 không trình bày thông tin đầy đủ về cuộc họp HĐQT đảm bảo họp mỗi quý một lần theo quy định; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan theo quy định.

Tổng cộng, BBC bị xử phạt 145 triệu đồng.

Đông Tư / Vietstock

FILI

Similar Posts