Theo BCTC quý 2/2022 mới công bố, CTCP Dược Hậu Giang (HOSEDHG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 234 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ.

Trong quý 2, DHG ghi nhận doanh thu gần 1.12 ngàn tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 17%, đạt hơn 565 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ, Công ty đạt lợi nhuận gộp gần 554 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ.

Báo cáo kết quả HĐKD quý 2/2022

DHG KQKD

Doanh thu hoạt động tài chính tăng nhẹ 7%, lên hơn 33 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh, từ 174 tỷ đồng lên hơn 234 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận biến động nhẹ ở chi phí tài chính (-3%, còn hơn 24 tỷ đồng) và quản lý doanh nghiệp (tăng 1%, lên hơn 64 tỷ đồng). Lỗ khác giảm từ 7.7 tỷ còn gần 4 tỷ đồng.

Kết quả, DHG đạt lợi nhuận sau thuế hơn 234 tỷ đồng, tăng trưởng 17%. Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân nhờ vào tăng trưởng doanh thu các sản phẩm liên quan đến điều trị bệnh COVID-19.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, DHG đạt 2.18 ngàn tỷ đồng doanh thu, lãi trước thuế 546 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 490 tỷ đồng, tăng trưởng so với cùng kỳ lần lượt là 11%, 20% và 21%. So với kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ 2022, DHG đã thực hiện được 51.8% mục tiêu doanh thu (4.22 ngàn tỷ đồng) và 64.1% mục tiêu lợi nhuận trước thuế (853 tỷ đồng).

Tổng tài sản DHG tính tới ngày 30/06 gần 5.12 ngàn tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, hạng mục đầu tư tài chính tăng hơn 18%, lên gần 2.5 ngàn tỷ đồng, từ khoản tiền gửi có kỳ hạn đến ngày đáo hạn. Hạng mục phải thu ngắn hạn tăng 17.8%, lên gần 575 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng nhẹ thêm 3.5%, đạt hơn 1.11 ngàn tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng mạnh hơn 60%, đạt hơn 1.32 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 757 tỷ đồng lên gần 1.26 ngàn tỷ đồng (66%), chủ yếu do khoản mục vay ngắn hạn gấp 3 lần cùng kỳ (gần 700 tỷ đồng).

Trong quý 2, giá cổ phiếu DHG rơi vào đà lao dốc, từ đỉnh 111,300 đồng/cp ngày 04/04 về đáy 86,000 đồng/cp ngày 21/06. Phiên chiều 25/07, thị giá DHG là 91,500 đồng/cp, giảm 17.6% so với mức đỉnh tháng 4.

Hồng Đức / Vietstock

FILI

Similar Posts