Trong BCTC hợp nhất quý 2/2022, CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES (OTC: FHH) báo lỗ ròng 54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 19 tỷ đồng.

Cụ thể, trong kỳ, FHH ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh 68%, từ 299 tỷ đồng xuống còn hơn 96 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 71%, còn gần 76 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ, Công ty đạt lãi gộp 20.3 tỷ đồng, giảm 41% so cùng kỳ.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2022 của FHH

FHH HDKDquy2

Nguồn: VietstockFinance

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 63%, còn 19 tỷ đồng; trong khi các chi phí đều tăng như chi phí bán hàng (tăng 7%, lên 13.8 tỷ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 5%, lên 22.72 tỷ đồng). Đáng chú ý, chi phí tài chính bị đội lên gấp 3 lần cùng kỳ (54 tỷ đồng) do trích lập dự phòng khoản đầu tư tại công ty con – theo giải trình của Công ty. Khoản trích lập tăng mạnh này đã khiến lãi sau thuế và lãi ròng của FHH đảo chiều, chuyển từ lãi sang lỗ. Kết quả, Công ty báo lỗ ròng 54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 19 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, FHH đạt doanh thu 400 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lỗ ròng gần 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 27 tỷ đồng.

Thời điểm cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của FHH tăng hơn 466 tỷ đồng, đạt gần 9.6 ngàn tỷ đồng. Phần lớn mức tăng đến từ khoản phải thu ngắn hạn khác từ bên thứ 3, với hạng mục hợp tác đầu tư tăng hơn 521 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng 15%, lên hơn 43 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng gần 20%, lên hơn 5.37 ngàn tỷ đồng, chủ yếu do mức tăng hơn 1.1 ngàn tỷ đồng ở khoản phải trả ngắn hạn khác.

Khoản mục phải trả ngắn hạn của FHH đã tăng đáng kể ở thời điểm cuối tháng 6/2022

FHH phaitranganhanquy2

Nguồn: FHH

Hồng Đức / Vietstock

FILI

Similar Posts