CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia – IDI (HOSE: IDI) có giai đoạn tăng trưởng ấn tượng khi lãi ròng quý 2/2022 gần 224 tỷ đồng, gấp 9.4 lần cùng kỳ năm trước.

Theo BCTC quý 2/2022 mới công bố, IDI báo doanh thu thuần đạt hơn 2.38 ngàn tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 30%. Sau khi khấu trừ giá vốn hàng bán (tăng 16%, đạt hơn 1.95 ngàn tỷ đồng), Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp gần 430 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2022 của IDI

IDI HDKDquy2

Nguồn: VietstockFinance

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 58%, đạt hơn 33 tỷ đồng. Các hạng mục chi phí hầu hết đều ghi nhận tăng, trong đó chi phí tài chính tăng 35% lên 94 tỷ đồng; chi phí bán hàng gấp đôi cùng kỳ, lên hơn 118 tỷ đồng. Tuy vậy, kết quả doanh thu áp đảo đã giúp Công ty báo lãi ròng đạt gần 224 tỷ đồng, gấp 9.4 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, IDI đạt doanh thu gần 4.26 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 33%. Lãi sau thuế và lãi ròng đạt đều đạt hơn 422 tỷ đồng, gấp gần 9 và 10 lần cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh đặt ra trong ĐHĐCĐ 2022, IDI đã thực hiện được 51% mục tiêu doanh thu (8,300 tỷ đồng) và 47% mục tiêu lãi sau thuế (900 tỷ đồng).

Theo giải trình của Công ty, chênh lệch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong BCTC quý 2 chủ yếu đến từ hoạt động của Công ty mẹ, với mức lợi nhuận sau thuế 202.7 tỷ đồng – chiếm 88.4% tổng lợi nhuận trong báo cáo hợp nhất.

Tăng trưởng doanh thu – lợi nhuận trong các quý 2 của IDI từ năm 2020 đến nay

Tổng tài sản tại cuối tháng 6/2022 tăng 7.5% so với đầu năm, lên hơn 8.1 ngàn tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và các khoản tương đương tăng 41%, lên gần 506 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng 2%, đạt 1.3 ngàn tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng 4% lên gần 4.3 ngàn tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận phải trả người bán ngắn hạn tăng 68.7%, lên hơn 410 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng lên 3.56 ngàn tỷ (13.6%), phần lớn đến từ vốn khác của chủ sở hữu (136 tỷ đồng, gấp 1.2 lần cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hồng Đức / Vietstock

FILI

Similar Posts