Theo BCTC quý 2/2022 mới công bố, CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) báo lãi ròng đạt 54.4 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, dù doanh thu tăng 7%, lên gần 1.05 ngàn tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 2, TCM ghi nhận doanh thu hơn 1,048 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng 7%, lên hơn 875 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp đạt hơn 173 tỷ đồng, vượt cùng kỳ 6%.

Báo cáo kết quả HĐKD quý 2/2022 của TCM

TCM HDKD 2

Nguồn: VietstockFianance

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý tăng 10%, đạt hơn 12 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng đột biến lên gần 29 tỷ đồng, gấp 2.67 lần cùng kỳ, do ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá. Chi phí bán hàng giảm 5%, còn hơn 47 tỷ đồng, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%, lên hơn 45 tỷ đồng. Do vậy, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế và lãi ròng lần lượt hơn 55 tỷ đồng và 54.4 tỷ đồng, tương ứng giảm 6% và 7%.

Dù lợi nhuận quý 2 giảm nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, TCM vẫn ghi nhận tăng trưởng so cùng kỳ ở cả 3 mục doanh thu (2.17 ngàn tỷ đồng, tăng 13%), lãi sau thuế (gần 129 tỷ đồng, tăng 6%) và lãi ròng (gần 128 tỷ đồng, tăng 5.6%). So với kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ 2022, TCM đã thực hiện được 52% kế hoạch doanh thu (4.18 ngàn tỷ đồng) và hơn 50% mục tiêu lợi nhuận sau thuế (253.8 tỷ đồng).

Thời điểm cuối tháng 06/2022, tổng tài sản của TCM đạt 3,784 tỷ đồng, cao hơn đầu năm 5%. Trong đó, Công ty ghi nhận tăng ở khoản mục tiền (4%, đạt gần 282 tỷ đồng), đầu tư tài chính ngắn hạn (17%, đạt hơn 337 tỷ đồng), phải thu ngắn hạn (0.6%, đạt gần 300 tỷ đồng), hàng tồn kho (3.7%, lên hơn 1.5 ngàn tỷ đồng). Tài sản ngắn hạn gấp gần 2 lần đầu năm, đạt hơn 81 tỷ đồng, chủ yếu do tăng trưởng ở khoản mục thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.

Chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng thêm hơn 118 tỷ đồng, đạt hơn 1.8 ngàn tỷ đồng, chủ yếu do đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2021 với tỷ lệ thực hiên 15%. Nợ ngắn hạn tăng nhưng biến động với tỷ trọng không lớn (1%). Nợ dài hạn tăng 28%, đạt gần 181 tỷ đồng, chủ yếu từ khoản vay nợ và nợ thuê tài chính dài hạn.

Hồng Đức / Vietstock

FILI

Similar Posts